Business Listings

Cridland & Hua Lawyers

Shopping Centre Name : Inala Civic Centre
Shop No : Suit 1-4A
Contact Person :
Street Address : Level , 10 Kittyhawk Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3714 9044
Website : www.cridlandhua.com

LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ HÌNH SỰ

Tại ngoại - Bạo lực - bạo hành Tình dục - Bạo hành trong Gia đình - Vi phạm luật Giao thông - Ma túy - Lường gạt

Cridland & Hua Lawyers là một trong những văn phòng luật sư hình sự hàng đầu tại Queensland với ba luật sư chuyên môn được công nhận* trong lãnh vực luật hình sự. Với khả năng chuyên môn, kinh nghiệm dày dặn, và hợp tác với những trạng sư hình sự giỏi nhất tại Queensland, chúng tôi có văn phòng ở Inala, Brisbane, Logan và Southport, quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi để thảo luận về trường hợp của quý vị**.

*  Luật sư chuyên môn được công nhận – chỉ dành cho những luật sư nào có khả năng hoàn thành nghiêm khắc chương trình công nhận chuyên môn của Queensland Law Society (Hội luật gia Queensland), đây là một chương trình đánh giá cao cấp trong lãnh vực luật hình sự, sẽ được chính thức công nhận là luật sư có năng lực vượt bậc về luật hình sự.

** Thảo luận 20 phút đầu tiên miễn phí
 

Michael Cridland
B.Bus.Accy.LL.B./Acc.
Spec(Crime – QLD)

Daniel Hua
LL.B.,GradDipLP, LL.M.

Leah Scott
LL.B., GradDipLP, BA

Phone: 3714 9044 (24 giờ)

Suite 4A, Level 1, Inala Civic Centre
10 Kittyhawk Avenue, Inala Qld 4077
(Trên lầu của ngân hàng Commonwealth Bank & cạnh bên văn phòng SS Tuần Báo)