Business Listings

Sanh Nguyen & Associates

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Sanh Nguyen: 0419 871 448
Street Address : 295 Blunder Rd
Suburb : Durack 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 7347
Website :

Chuyên đảm trách:
- Tất cả dịch vụ về thuế và kế toán
- Giúp tổng kết tài chánh và nộp BAS cho mỗi quý
- Giúp nộp BAS (GST) hàng tháng và hàng năm
- Lo sổ sách lương bổng công nhân hằng năm
- Giúp bảo hiểm công nhân với Workcover QLD
- Giúp trả Super hằng quý cho công nhân qua Streamline

“Người Việt Giúp Người Việt”

SANH NGUYEN
FIPA, FFA
(M.Com, Grad.CPAcc, B.Admin, Dip.FinPlan)
Public Accountant

VYLAN NGUYEN
(B.Com (Hons), LLB(Hons), Grad.Dip.CA)
Chartered Accountant

Tel: 07 3879 7347
Mob: 0419 871 448

Giờ làm việc/Trading hours:
Thứ Hai - Thứ Sáu/Mon-Fri: 9am - 5pm
Thứ Bảy/Saturday: 9am - 1pm

295 Blunder Road, Durack QLD 4077
PO Box 188, Acacia Ridge QLD 4110