Business Listings

Pineland Tax

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Tommy Le: 0402 092 275
Street Address : 280 Gowan Rd
Suburb : Sunnybank Hills
State : Queensland
Phone No : (07) 3272 6335
Website :

Văn phòng Khai thuế – Kế toán

Chuyên Phụ Trách:
- Khai thuế lợi tức và GST cho mọi thương nghiệp / Income tax and GST for all businesses
- Giữ sổ sách kế toán, lương bổng và hưu trí / Book keeping, payroll and superannuation
- Thành lập công ty và đăng ký tên thương nghiệp / Apply for new company and register new business
- Kế hoạch hóa thuế vụ / Taxation planning
- Cố vấn kinh doanh / Business consulting

Mission Statement: “Our business is making your business better”

Tommy Le (B.Comm, Tax Agent, JP (Qual.)
280 Gowan Road, Sunnybank Hills
PO Box 1556, Sunnybank Hills QLD 4109
Email: tommyle@pinelandtax.com.au

Tel: (07) 3272 6335
Fax: (07) 3272 6828
Mobile: 0402 092 275