Business Listings

Dương Đông @ Mon's Seafood Market

Shopping Centre Name : Inala Civic Centre
Shop No : Shop 1
Contact Person :
Street Address : 156 Inala Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : 0426 871 971
Website :

Dương Đông @ Mon's Seafood Market

Là một trong những chợ cá lớn nhất, đầy đủ nhất vùng Inala. Có giá đặc biệt cho những khách hàng mua số lượng nhiều.

Giá đặc biệt mỗi ngày - Làm sạch cá miễn phí

Open 7 days: 7am - 5pm

Inala Civic Centre
Kittyhawk Ave, Inala Q 4077

Phone: 0426 871 971