Business Listings

John Chương - Translation

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Mr Chuong: 0418 198 539
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3279 1683
Website :
Chuyên dịch ANH-VIỆT - VIỆT-ANH
GIÚP LÀM ĐƠN, VIẾT THƯ, XIN VIỆC, CỰU QUÂN NHÂN, DI TRÚ, KHAI DANH DỰ...
 
- Việc làm nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn
- Nhân viên có bằng thông dịch NAATI-3
- Nhận dịch qua Email
- Có JP thị thực chữ ký
 
Liên lạc: Ông Chương, Điện thoại/Fax: (07) 3279 1683
Điện thoại lưu động: 0418 198 539
Email: jnchuong@yahoo.com